Cennik

Zarządzenie nr 10 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 30 lipca 2018 roku w sprawie: ustalenia cen obowiązujących przy rozliczaniu usług wykonywanych przez Pracownię Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Zakładu Medycyny Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego UJ CM

 

137.0200.10.2018

Zarządzenie nr 10
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z 30 lipca 2018 roku

 

w sprawie:  ustalenia cen obowiązujących przy rozliczaniu usług wykonywanych przez Pracownię Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Zakładu Medycyny Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego UJ CM

 

     W związku z koniecznością wprowadzenia jednolitych zasad ustalenia cen ekspertyz i badań, w szczególności opinii i ekspertyz sądowych, wykonywanych przez Pracownię Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Zakładu Medycyny Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego UJ CM, utworzoną na podstawie Zarządzenia nr 21 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 marca 2012 r., jako jednostka pomocnicza działająca w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam wysokość cen obowiązujących przy rozliczaniu usług wykonywanych przez Pracownię Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Zakładu Medycyny Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego UJ CM na zlecenie podmiotów zewnętrznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. W przypadku, gdy Załącznik nr 1 nie zawiera pozycji określającej cenę zleconej usługi zastosowanie znajduje wycena indywidualna dokonana przez Kierownika Pracowni Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Zakładu Medycyny Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego UJ CM w uzgodnieniu z Z-cą Kwestora UJ ds. Collegium Medicum.
2. Przy dokonaniu wyceny indywidualnej uwzględnia się w szczególności:
a) pracę osób wchodzących w skład zespołu opiniującego,
b) wynagrodzenie osób wykonujących prace techniczne i administracyjne na rzecz zleconej opinii,
c) koszty materiałowe uwzględniając w kwocie obowiązującą dla danej czynności aktualną stawkę podatku od towarów i usług.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia uchyla się Zarządzenie nr 4 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów niezbędnych do poniesienia przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum dla wydania przez Pracownię Ekspertyz Sądowo-Lekarskich opinii, w tym w postępowaniu karnym i postępowaniu cywilnym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum