Cennik

Zarządzenie nr 14 Prorektora ds. Collegium Medicum z  22 kwietnia 2024 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 10 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia cen obowiązujących przy rozliczaniu usług wykonywanych przez Pracownię Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Zakładu Medycyny Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego UJ CM (z późn.zm.)

 

137.020.34.2024

Zarządzenie nr 14

Prorektora ds. Collegium Medicum

z  22 kwietnia 2024 roku

 

w sprawie:  zmiany zarządzenia nr 10 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia cen obowiązujących przy rozliczaniu usług wykonywanych przez Pracownię Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Zakładu Medycyny Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego UJ CM (z późn.zm.)

 

W oparciu o  art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz mając na względzie treść Zarządzenia nr 21 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Pracowni Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego UJ CM,  zarządzam co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu nr 10 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia cen obowiązujących przy rozliczaniu usług wykonywanych przez Pracownię Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Zakładu Medycyny Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego UJ CM (z późn.zm.) zmianie ulega załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie o treści załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Tomasz Grodzick

 

 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum