Cennik

Zarządzenie nr 18
Prorektora ds. Collegium Medicum
z 22 czerwca 2023 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 10 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia cen obowiązujących przy rozliczaniu usług wykonywanych przez Pracownię Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Zakładu Medycyny Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego UJ CM

W oparciu o art. 11 §1 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj.Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz mając na względzie treść Zarządzenia nr 21 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Pracowni Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Katedry Medycyny Sądowej Wydziału
Lekarskiego UJ CM, zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 10 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia cen obowiązujących przy rozliczaniu usług wykonywanych przez Pracownię
Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Zakładu Medycyny Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego UJ CM wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:
㤠2
1. W przypadku, gdy Załącznik nr 1 nie zawiera pozycji określającej cenę zleconej usługi zastosowanie znajduje wycena indywidualna dokonana przez Kierownika Pracowni Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Zakładu Medycyny Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego UJ CM w uzgodnieniu z Z-cą Kwestora UJ ds. Collegium Medicum.2. Przy dokonaniu wyceny indywidualnej uwzględnia się w szczególności:
a) koszt pracy osób wchodzących w skład zespołu opiniującego, wyrażony stawką godzinową, o której mowa w załączniku nr 2 do zarządzenia
b) wynagrodzenie osób wykonujących prace techniczne i administracyjne na rzecz zleconej opinii,
c) kwotą wyjściową służącą kalkulacji wartości całości faktury za usługę badawczą; opinię, ekspertyzę wydaną dla podmiotów zamawiających koszt pracy każdego z członków zespołu opiniującego, na który składają się kwota brutto wynagrodzenia, oraz kwoty należności wynikające w szczególności ze zobowiązań publiczno- prawnych.
d) koszty materiałowe uwzględniając w kwocie obowiązującą dla danej czynności aktualną stawkę podatku o towarów i usług.”
2. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w jego treści.
3. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w jego treści

§ 2
Pozostałe postanowienia zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum